עמותת בעלי יחידות טיים שרינג בטבריה קלאב הוטל , רח' סחרוב 22, ראשון לציון, 75707

            מייל: amuta208@netvision.net.il , טל' 03-9528235 | פקס: 03-9528240

 

הודעות שוטפות ועדכונים
לחברי העמותה


                                                                                                           26 באוגוסט, 2015

שלום רב לכל בעלי היחידות,


הנדון: הודעת הפחדה הנשלחת על ידי קלאב הוטל
בענין  "ביטול זכות נופש"

קלאב הוטל פתח בימים האחרונים בסבב הפחדה נוסף, במסגרתו נשלחים לבעלי היחידות שלא שילמו דמי אחזקה מספר שנים, מכתבים בדואר רשום, המודיעים על "ביטול זכות הנופש" והודעה לתשלום "חובות" לכאורה בגין שנים בהן לא שולמו דמי אחזקה.

אנו מודיעים בזאת לכל בעלי היחידות, כי אין להתייחס להודעות אלו ואל לכם לחשוש מביטול כלשהו בניגוד לרצונכם. כמו כן, אין להתייחס להודעה על חובות כלשהם.

ה"חובות" לגירסת קלאב הוטל, אינם קיימים מכל וכל מאחר והסכומים הכלולים בהם הינם סכומי דמי אחזקה שאינם מאושרים על ידי העמותה.

העמותה מטפלת ותטפל בכל מקרה בו יעז קלאב הוטל לחמוס את זכות הקניין של כל אחד ואחד מאיתנו !


ב ב ר כ ה,

וועד העמותה
                                                                                                              17 באוגוסט, 2015
                                                                                                             

בית המשפט העליון מיום 05.08.15

שלום רב לכל חברי העמותה,

כזכור, קבע כבוד בית המשפט העליון, כי על קלאב הוטל להגיש תחשיב מפורט כיצד נקבעו על ידו דמי האחזקה אותם השית על בעלי היחידות.

קלאב הוטל העביר את "תחשיביו" לבית המשפט והעמותה הגיבה לעניין ה"תחשיבים" שהוגשו וכן העבירה את גרסתה ונימוקיה לדרך בה יש לחשב את עלות דמי האחזקה.  
 
בעקבות המסמכים שהוגשו מטעם שני הצדדים, קבע לשמחתנו כבוד בית המשפט העליון דיון נוסף, שיתקיים ביום 1.11.15 בשעה 12:30 בבית המשפט העליון בירושלים.

להלן תוכן ההחלטה:

בבית המשפט העליון                                                                                   ע"א 7219/13
                                                                                                                ע"א 7223/13

לפני:    כבוד השופט ח' מלצר

המערערות בע"א 7219/13        1. קלאב הוטלס אינטרנשיונל (א.ק.ה) בע"מ
והמשיבות 3-2 בע"א 7223/13   2. קלאב הוטל ניהול (1996) בע"מ

    נ ג ד

המשיבה 1 בע"א 7219/13   עמותת בעלי יחידות טיים שרינג בטבריה קלאב הוטל
ובע"א 7223/13 :
המשיבה 2 בע"א 7219/13
והמערערת בע"א 7223/13  חברת הפיקוח ט.ק.ה. בע"מ
    
                                       הודעה מטעם המערערות ב-ע"א 7219/13 והמשיבות
                                       3-2 ב- ע"א 7223/13 מתאריך 17.06.20151 תגובה
                                       מטעם המשיבה 1 ב-ע"א 7219/13 וב-ע"א 7223/13
                                       מתאריך 16.07.2015

בשם המערערות                בע"א  עו"ד אלקס הרטמן; עו"ד אריאל פרניץ;
7219/13 והמשיבות 3-2     בע"א  עו"ד שרון זימן
7223/13:

בשם המשיבה 1                בע"א
7219/13 וע"א 7223/13:             מר ניצן חרותי

בשם המשיבה 2               בע"א
7219/13 והמערערת        בע"א
7223/13:                                  עו"ד לירון כהנא

     ה ח ל ט ה

בעקבות המסמכים שהוגשו מטעם הצדדים – התיק יקבע לדיון המשך בפני ההרכב, שיתקיים בתאריך 01.11.2015, שעה 12:30, וזאת לשם בירור פרטים שונים הכרוכים במכלול וכן לצורך בחינת אפשרויות להסדר בין הצדדים.

ניתנה היום, כ' באב התשע"ה (5.8.2015).

                                                                                                      ש ו פ ט 

אנו נודיע מבעוד מועד על סדרי ההגעה לירושלים.


ב ב ר כ ה,

ועד העמותה


‏ ‏‏15 ביולי 2015


סיכום האסיפה הכללית של עמותת בעלי היחידות בטבריה קלאב הוטל  לשנת 2015
שהתקיימה ביום 29.06.2015 , באולם סינמטק תל אביב

הוצג סדר היום לאסיפה הכללית:
1. הצגת מאזן העמותה לשנת 2014 ואישורו.
2. הצגת תקציב העמותה לשנת 2015 ואישורו.
3. הצגת מסמך פשרה שהוגש לקלאב הוטל, להצבעת האסיפה הכללית.
4. דיווח יו"ר העמותה על הנושאים המטופלים ע"י העמותה וההליכים המשפטיים הקיימים

    והמתוכננים – עד להחזרת זכויותיהם של בעלי היחידות.
5. הצבעות אופרטיביות.
6. שאלות ותשובות.

באסיפה השתתפו למעלה מ – 200 מחברי העמותה. מר ניצן חרותי הביע תקוה כי  חברי העמותה יגלו היענות רבה יותר בהשתתפותם באסיפות הכלליות, ע"מ להכיר מקרוב את פעילות חברי ועד העמותה הפועלים בהתנדבות וללא שכר למען העמותה וחבריה.
מר ניצן חרותי יו"ר וועד העמותה, נבחר ליו"ר האסיפה הכללית.

א. דברי פתיחה
יו"ר העמותה, סקר את הפעילות שנעשתה ע"י הוועדים בתקופה שלאחר המהפך. הוא ציין כי זוהי האסיפה הכללית השלישית מאז המהפך והרביעית בסה"כ  אם כוללים את האסיפה הכללית המיוחדת מחודש אוקטובר 2011.
במהלך  3 וחצי השנים שחלפו, עברה העמותה לפעילות אקטיבית למען החזרת זכויותיהם ורווחתם של בעלי היחידות.
פעילות זו התבטאה והתברכה בכמה הישגים :

1.  העברת החוק בכנסת, אשר שיחרר את בעלי היחידות ממחויבותם החוזית לכל חייהם ולדורות הבאים, והפך אותנו לבני חורין ולאדונים לעצמנו בכל החלטה שתראה לנו כנכונה.

2.  בהליך משפטי מהיר יחסית, הצלחנו לקבל לראשונה לאחר 25 שנה את דוחות העלות של  המלון. קבלת הדוחות איששה את הערכתנו המוקדמת בעניין דמי האחזקה השערורייתיים בהם חויבנו ע"י קלאב הוטל שנים רבות.

3.  הליך התביעה בעניין שטרי ההון שנגזלו מבעלי היחידות, הסתיים בהצלחה חלקית. לפי פסק הדין, כל מי שבידו שטר הון מקורי, או שהיה בידו שטר כזה, יכול לתבעו לתמיד ולא לזמן הקצוב שהיציע קלאב הוטל לפדיון. לגבי דידו של קלאב הוטל, כל מי שיש לו חוב – יקוזז סכום השטר השטר מהחוב.

4.  בהליך תביעה נוסף, הסרנו את המסכה מעל פניו של עו"ד בן צור – שלכאורה ייצג את העמותה בעניין נווה. קלאב הוטל הרבה לצטט ממשפט זה אמירות חסרות שחר שנאמרו ע"י עו"ד ששכרו שולם על ידי קלאב הוטל והיה עלינו להסיר את החרפה הזו מעלינו וכך היה. עו"ד בן צור חזר בו מאמירותיו בבית משפט המחוזי במשפט נוה, ובכך שמטנו את הקרקע מטיעוניו הכוזבים של קלאב הוטל בהליכים שהתקיימו ועדיין מתקיימים בבתי המשפט, בעניין דברים שנאמרו כביכול ע"י העמותה במשפט נווה, הנוגדים כביכול, את עצם טעוני העמותה כיום בכל ההליכים המתקיימים עתה.

המשך הדיווח, יהיה לאחר העלאת הנושאים המחייבים את אישור האסיפה הכללית:

ב. הוצג מאזן העמותה לשנת 2014 ואושר.
רו"ח העמותה, מר ליאור פרובק, הציג את מאזן העמותה לשנת 2014.
התקיימה הצבעה. אושר ללא מתנגדים מאזן העמותה לשנת 2014.

ג. הוצג תקציב העמותה לשנת 2015 ואושר.
גזברית העמותה, גב' מירי ניצן הציגה את הצעת תקציב העמותה לשנת 2015.
ההוצאות הותאמו לתקציב ההכנסות וצומצמו בהתאם. מקווים שנוכל לעמוד בתקציב.
התקיימה הצבעה. אושר ללא מתנגדים תקציב העמותה לשנת 2015.

ד. הוצג דו"ח ועדת הביקורת.
יו"ר ועדת הביקורת, מר הרצל דונסקי, הציג את דו"ח ועדת הביקורת. הדו"ח מציין את פעילות העמותה ואת הפתיחות והשקיפות שבהתנהלותה.

ה. ניתן אישור להעסקתם של רו"ח ועו"ד העמותה ונקבע דירקטור לחברת הניהול.
אושר המשך העסקתו של רו"ח העמותה, מר ליאור פרובק והעסקתו של עו"ד יצחק וולף, המחליף את עו"ד אמיר שפיצר כעו"ד העמותה. כמו כן הוחלט כי ניצן חרותי יהיה הדירקטור מטעם העמותה בחברת הניהול.

ו. מסמך פשרה שהוכן עבור קלאב הוטל – נדחה.
המסמך הוכן ע"י ועד העמותה במסגרת הליך הגישור עם קלאב הוטל שהתקיים לפי החלטת בית המשפט העליון. כזכור, הליך זה נכשל לאור סירובו של קלאב הוטל לדון בעצם העניין, בצורת התנהלותו הידועה לנו משכבר.
מסמך הפשרה מרחיק לכת לקראת קלאב הוטל, במטרה לנסות ולסיים את הסכסוך וליתר המשך הליכים משפטיים. המסמך הוצג בפני המגשר עו"ד שלמה כהן והוקרא על ידו לקלאב הוטל שפסל את ההצעות שהועלו במסמך.
הועד, הפועל בשקיפות מלאה אל מול חבריו, הביא את המסמך על כל 13 סעיפיו בפני פורום האסיפה הכללית, על מנת שהחברים יוכלו לאמץ או לדחות את הפשרה המוצעת בו.
לאחר דיון רבתי בהשתתפותם הפעילה של משתתפי האסיפה הכללית, התקיימה הצבעה, בה דחתה האסיפה הכללית את מסמך הפשרה ברוב של 190 כנגד 10. 
האסיפה הכללית החליטה כי מסמך זה מרחיק לכת בוויתוריו לקלאב הוטל וכי יש להמשיך ולהילחם על זכויותינו, ללא ויתורים מרחיקי לכת.

ז. החלטת האסיפה הכללית בנושא תשלום דמי האחזקה לשנת 2016.
הובאה בפני האסיפה הכללית השאלה לעניין תשלום דמי האחזקה השנתיים, לשנת 2016.  בהצבעה שהתקיימה החליטה האסיפה הכללית פה אחד וללא מתנגדים, על המשך מאבקנו עד לתיקון העוולות כלפי בעלי היחידות. האסיפה החליטה שאין לשלם את דמי האחזקה ההזויים המחויבים ע"י קלאב הוטל, גם בשנת 2016 וכל עוד לא ייקבעו בהסכמה כמוגדר בהסכמים, בהתאם לדוחות העלות וחלוקת העלות  לכלל היחידות במלון. (16000).

ח. המשך הדיווח של יו"ר העמותה לאסיפה הכללית.
אתייחס עתה בקצרה, להליכים שאנו מנהלים כעת :

1. נושא עירעור קלאב הוטל בבית המשפט העליון על פסק הדין של כבוד השופטת צילה צפת.
רקע: לפי קביעתה של כבוד השופטת צילה צפת, נקבע כי העמותה חייבת לקבל את עלויות המלון מידי 6 חודשים.  העלות בפועל, היא המדד היחיד לקביעתם של דמי האחזקה שלנו. כמו כן נקבע, כי קלאב הוטל מפר את הסכמיו עם העמותה ובעלי היחידות וכי הסכמים יש לכבד.
כבר במהלך ההליכים המשפטיים קיבלנו את דוחות העלות לשנת 2011, ואח"כ את הדוחות לשנים 2012, 2013 ו - 2014, מהם עולה בבירור כי דמי האחזקה השנתיים אמורים להיות  בשיעור 850 ₪ ליחידה (לפני מע"מ) ולא 2,360 שקלים, שהוא הסכום ההזוי בו אנו מחויבים. אגב, את דוחות העלות לשנים 2012 ו – 2013, קיבלנו רק לאחר שפנינו לבית המשפט בשני הליכים של בזיון בית המשפט, כשבאחרון שבהם, הוזהר קלאב הוטל על התנהלותו.
על הקביעות האלו שבפסק דינה של כבוד השופטת צפת, ערער קלאב הוטל לביהמ"ש העליון.
בהליך הערעור שטרם הסתים, שמעו כבוד שופטי בית המשפט העליון את גרסת העמותה והבינו  את מצוקת בעלי היחידות והעוול המתמשך מצד קלאב הוטל. כבוד השופטים אף הרחיבו מעבר לנושאי הערעור ושלחו את הצדדים להליך גישור שאמור היה להקיף את כל הנושאים והבעיות שבמחלוקת בין העמותה לבין קלאב הוטל.
כפי שכבר הזכרנו, קלאב הוטל התחמק מלהופיע לדיונים אצל המגשר ובהופעתו המלאה היחידה, נקט בהליך פיליבסטר, ע"מ להימנע מלדון בפני המגשר בנושאים עצמם. לפיכך, חזרנו לביהמ"ש העליון, עם תום המועד שנקבע לגמר הגישור.
ביום 18.5.2015 התקיים דיון בביהמ"ש העליון בפני כבוד השופטים מלצר, זילברטל ומזוז. גם בדיון זה יוצגה העמותה ע"י יו"ר העמותה ניצן חרותי. כמו כן השתתפו בדיון למעלה מ – 60 מחברי העמותה שהגיעו לאולם המשפט בירושלים.  
כבוד שופטי ביהמ"ש העליון, החליטו בהחלטה יוצאת דופן, לחייב את קלאב הוטל לתת תחשיב מלא לסכום בו חייב את בעלי היחידות לשנת 2013 (כדוגמא) וכן לסכום "הרעיוני" הגבוה יותר, שלפי דברי קלאב הוטל, הוא הסכום בו היה אמור לחייב את בעלי היחידות...
"תחשיבי" קלאב הוטל כבר הוגשו לבית המשפט העליון וגם הגיעו לידנו. אנו נלמד אותם ונגיש את תגובתנו לבית המשפט העליון הנכבד, תוך הזמן שהוקצב לנו. (עד 18.07.15).

2. הליך דמי התקורה המתנהל בבית המשפט המחוזי, אצל כבוד השופטת ד"ר דפנה אבניאלי.
בהליך זה אנו תובעים את תשלום דמי התקורה שחייבת לנו קלאב הוטל במשך שנים רבות. חלק מהסכומים  שולמו  לעמותה במהלך השנים, אך אלה היו סכומים מגוחכים שהועברו לעמותה בעיקר כדי להגיע ל"הבנות" על דמי אחזקה שערורייתיים. העמותה תובעת סכום של 2.8 מיליון ₪, כפי שמגיעה לה מתוקף היותה זכאית למחצית מ – 10% הרווח אותם גבתה קלאב הוטל מבעלי היחידות, בהתאם להסכם המקורי.
בדיון בביהמ"ש ביום 21.06.15, היציג  קלאב הוטל עמדה הזויה, לפיה כל העניין הוא חלוקת דיבידנד שאינו בסמכות בית המשפט המחוזי.
כבוד השופטת ד"ר דפנה אבניאלי, דחתה את טעוני קלאב הוטל והחליטה כי הנושא בסמכותה. ההליך יימשך בדרך של סיכומים שיוגשו לבית המשפט.

3. שערורייה ובזיון מצד קלאב הוטל המדיר בעלי יחידות מרכושם ופוגע בזכות הקניין שלהם.
קלאב הוטל החל בשיפוץ יחידות בקומה 8, והפיכתן לחדרי מלון רגילים, ללא מטבחון וללא הפרדה. קלאב הוטל מכוון לאוכלוסיות "הכל כלול" וחושב שהכל מותר לו. בעלי יחידות המגיעים לשבוע שלהם ולדירתם, מופנים בטענות שקריות ליחידות אחרות ואינם מקבלים את דירתם אליה הגיעו במשך עשרות שנים.
איננו מתכוונים לעבור על כך לסדר היום. אנו נפתח בהליך משפטי אם יהיה צורך – לתיקון העוול הנוסף הזה ולמניעת ביזוים ונישולם של בעלי היחידות מרכושם.

ט. שאלות ותשובות.
משתתפי האסיפה העלו שאלות הנוגעות בנושאי ההליכים המשפטיים, ההתנהלות מול קלאב הוטל,  הסיכויים להשגת זכויותינו ושאלות אישיות. ניתנו תשובות והפניות לנושאים שכבר נדונו לעיל. בתשובה לשאלה נוספת, הוערך כי מספרם המשוער הכולל של בעלי היחידות נכון להיום, לאחר הוויתור של רבים בעקבות החוק, הינו כ – 4500 . (מתוך כ- 8000 בעלי יחידות עד לפני מספר שנים).

בסיום האסיפה, ניתנה הבטחה ע"י יו"ר הוועד, כל חברי הוועד ובתמיכתם הנלהבת של משתתפי האסיפה הכללית, כי אנו נמשיך במאבקנו הצודק, עד אשר יתוקנו העוולות, הגזל והעושק, הנוגעים לדמי האחזקה, מצבו של המלון, מעורבותנו בהתאם להסכמים, החזרת הכספים שנגזלו ע"י קלאב הוטל והחזרת הערך לרכושנו.
במהלך הדברים, הובעה הערכת המשתתפים לחברי ועד העמותה והיו"ר על פועלם והישגיהם.

ב ב ר כ ה,
וועד העמותה

07 ביולי  2015

שלום לכל חברי העמותה,

הנדון; הדיון בבית המשפט המחוזי מיום 21.06.15,
אצל כבוד השופטת ד"ר דפנה אבניאלי, 
בנושא תביעת העמותה לתשלום דמי התקורה לעמותה ולחבריה

קלאב הוטל ניסה בדיון המקדמי הזה, לכפור בסמכותו של בית המשפט המחוזי לדון בתביעה זו. טענתו המקוממת והאבסורדית של קלאב הוטל הייתה כי דמי התקורה שהם חייבים לעמותה ולחבריה בגין זכאותם ל – 50% מרווחיה של חברת הניהול, הינם דיבידנד בהתאם לדיני החברות. לפיכך, טען קלאב הוטל, זהו ענין כלכלי ולא משפטי, שמקומו בבית משפט אחר.  

העמותה דחתה את טעוני קלאב הוטל, תוך הצגת העובדות הבלתי ניתנות לסתירה, כי דמי התקורה הינם סכומים ידועים וברורים, הנובעים מהעובדה שקלאב הוטל כולל את 10% הרווח כדבר שבשגרה בתוך דמי האחזקה שהושתו על בעלי היחידות במהלך כל השנים. לפיכך, אומרת העמותה,  טענת הדיבידנד לכאורה, אינה תופסת, מאחר וסכום דמי התקורה ידוע וברור.

השופטת קיבלה את טעוני העמותה ודחתה את דרישת קלאב הוטל בהחלטה האומרת כי נושא התביעה הינו בסמכותה.

השופטת נתנה לעמותה את האפשרות להחליט באיזו דרך ימשיכו הדיונים: האם בדרך של הגשת תצהירים או בדרך הקצרה יותר של הגשת סיכומים. לאחר ששקלנו את הנושא, בחרנו בהיוועצות עם עו"ד העמותה מר איציק וולף, להכריע בעד דרך הסיכומים ועו"ד וולף הודיע על כך לבית המשפט הנכבד.
אנו מחכים עתה לקביעת כבוד השופטת אבניאלי למועד הגשת הסיכומים ומקוים כי אלו ייקבעו למועד קרוב, לאחר שכבר סבלנו מדחיות רבות.

אנו חוזרים ומזכירים לכל החברים כי השתתפותם בדיוני בית המשפט חשובה מאד. אנו נודיע על המועד שייקבע.

ב ב ר כ ה,
וועד העמותה   
 


                                                             21 במאי, 2015
שלום רב לכל חברי העמותה,


הנדון: הזמנה לאסיפה הכללית של בעלי היחידות לשנת 2015, שתתקיים
ביום ב' 29.06.2015, בשעה 16:00 באולם מס' 1  בסינמטק תל אביב,
רחוב שפרינצק 2, תל-אביב
החניה במגרשי החניה (בתשלום) שברחוב הארבעה

אנו שמחים להזמין את כל בעלי היחידות לאסיפה הכללית השנתית לשנת 2015.
הנושא המרכזי באסיפה זו, יהיה הדיווח על ההליכים והמגעים שתקיימו בשנים עשר החודשים האחרונים והערכת מצב להמשך מאבקינו ולתוצאותיו.

להלן סדר היום לאסיפה והנושאים שיועלו בה:

1) דיווח יו"ר העמותה על ההליכים המשפטיים הקיימים והמתוכננים – עד להחזרת זכויותיהם של

    בעלי היחידות.
2) הצגת מסמך פשרה שהוגש לקלאב הוטל,  לאישור האסיפה הכללית.
3) הצגת מאזן העמותה לשנת 2014 ואישורו.
4) הצעת התקציב לשנת 2015 ואישורה.
5) אישור רו"ח ועו"ד העמותה.
6) החלטת האסיפה הכללית על קביעת דירקטור מטעם העמותה בחברת הפיקוח.
7) שאלות ותשובות.

לידיעת בעלי היחידות:

הכניסה תתאפשר רק לבעלי יחידות ששילמו את דמי החבר לשנת 2015. מי שטרם שילמו, מוזמנים לעשות זאת עד למועד האסיפה הכללית.

האסיפה הכללית תתחיל בשעה 16:00. באם לא יהיה פורום חוקי של חברי העמותה, תדחה תחילת האסיפה לשעה  16:30 ותתקיים בכל מספר חברים שישתתפו בה. האסיפה תסתיים עד השעה 19:00.

אנו ממליצים לכולם לבא ולהשתתף על מנת שכולם יהיו שותפים בעשייה ובקביעת יעדינו הבאים. 

ב ב ר כ ה,
ועד העמותה15 ביוני 2015

                           
שלום רב לכל בעלי היחידות,

הנדון: דיון בבית המשפט המחוזי בתל אביב ביום 21.06.15 בשעה 11:30

הרינו להביא לידיעתכם, כי ביום א' 21.06.15 בשעה 11:30, יתקיים דיון בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני כבוד השופטת ד"ר דפנה אבניאלי. הדיון הזה נדחה מחודש ספטמבר שעבר, לאחר שקלאב הוטל בקש את הדחייה, בטענה שנושא זה הינו אחד מנושאי הגישור שקבע בית המשפט העליון. (כולנו יודעים ומכירים את התנהלות קלאב הוטל בגישור עצמו, כפי שהצגנו בבית המשפט העליון).

נושא הדיון הינו תביעתנו להשבת הכספים המגיעים לעמותה בגין החלק המגיע לה ממרכיב הרווח (10%) מדמי האחזקה השנתיים, אותם גבתה קלאב הוטל במהלך כל השנים ולא העבירה לעמותה את חלקה בשיעור 5%.

כספים אלה, שהיו מיועדים לרווחתם של חברי העמותה, נשארו בכיסו של קלאב הוטל, בנוסף לדמי האחזקה השערורייתיים שנגבו על ידו.

כולם מוזמנים להגיע לדיון.

ב ב ר כ ה,

וועד העמותה
                                                    19 במאי 2015

החלטת בית המשפט העליון מיום 18.05.15 –
מחייבת את קלאב הוטל
להראות תחשיביו לדמי האחזקה

שלום רב לכל בעלי היחידות,

בית המשפט העליון בהרכב של 3 שופטים: כבוד השופט מלצר שישב בראש ההרכב, כבוד השופט זילברטל וכבוד השופט מזוז, קיבל אתמול החלטה במסגרת דיון בערעור, שהינה החלטה ראויה ואף מקדמת אותנו בסאגה הבלתי נגמרת עם קלאב הוטל.

בהחלטתו, כפי שבאה לידי ביטוי גם במהלך הדיון, הבין בית המשפט את מצוקת בעלי היחידות ואת הנושא המרכזי השנוי במחלוקת – דמי האחזקה, והטה אוזן קשבת לטענותינו בדבר התנהגותו המזלזלת של קלאב הוטל בהליך הגישור.

על אף שגובה דמי האחזקה והתחשיבים בקשר אליהם, אינם פורמאלית במסגרת הערעור ובית המשפט היה יכול שלא להתייחס לנושא זה, קיבל בית המשפט החלטה דרמטית, המטילה על קלאב הוטל את החובה להגיש בתוך 30 יום את חישוביהם לדמי האחזקה ההזויים שהם מחייבים אותנו. זוהי הפעם הראשונה בהיסטורית ההליכים המשפטיים הבלתי נגמרת של קלאב הוטל כלפי מי שהעשירו אותו, בה הוא מחויב בהצגת דרך החישוב למחירים אותם הוא דורש. בכך קיבע בית המשפט ואושש את החלטת כבוד השופטת צפת בנושא זה.

בשלב זה, על קלאב הוטל להסביר את האבסורד שבהפרש בין העלויות המצויות בידינו הלכה למעשה לבין הסכום ההזוי והבלתי מוסבר המחויב על ידו ולתת תחשיב מאושר ע"י רואי חשבון.

אנו נחכה ונראה כיצד יעביר קלאב הוטל את "תחשיביו" ונדע כמובן להראות מה הוא הסכום הנכון אותו יש לחייב.
מצ"ב החלטת בית המשפט.

להלן תוכן ההחלטה:

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים 
                                                                                                                                    ע"א 7219/13                                                                                                                                         ע"א 7223/13                                                                                                                               

לפני: 
                                            כבוד השופט ח' מלצר
                                            כבוד השופט צ' זילברטל
                                            כבוד השופט מ' מזוז

המערערות בע"א 7219/13
והמשיבות 3-2 בע"א 7223/13: 
                                              1.  קלאב הוטלס אינטרנשיונל (א.ק.ה) בע"מ
                                              2.  קלאב הוטל ניהול (1996) בע"מ


                                                   נ ג ד


המשיבה 1 בע"א 7219/13         עמותת בעלי יחידות טיים שרינג בטבריה קלאב
וע"א 7223/13:                         הוטל

המשיבה 2 בע"א 7219/13
והמערערת בע"א 7223/13          חברת הפיקוח ט.ק.ה בע"מ

                                               ערעורים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב                             
                                                           שניתן בתאריך 16.07.2013 ע"י כב' השופטת צ' צפת, בתיק                             
                                                           הפ 017845-03-12
                             

תאריך הישיבה:                      כ"ט באייר התשע"ה (18.05.2015)בשם המערערות בע"א
7219/13 והמשיבות 3-2 בע"א  עו"ד אלקס הרטמן; עו"ד אוריאל פרניץ;
7223/13:    עו"ד שרון זימן

בשם  המשיבה  1 בע"א
7219/13 וע"א 7223/13:  מר ניצן חרותי

בשם המשיבה 2 בע"א
7219/13 והמערערת בע"א
223/13:    עו"ד לירון כהנאהחלטה1. המערערות תגשנה בתוך 30 ימים מהיום תחשיב מאושר ע"י רואה חשבון, בגדרו יוצגו השיטה והנתונים על פיהם נקבעו דמי האחזקה שנדרשו מבעלי היחידות לשנת 2013. כמו כן בשים לב לטענות המערערות כי דמי החזקה אלה נמוכים מאלה שהיו אמורים להידרש על פי ההוראות ההסכמיות שבין הצדדים – במקביל יוצגו אף העלויות ותחשיב דמי ההחזקה האלטרנטיבי על פי ההוראות ההסכמיות, לשיטת המערערות, גם הם מאושרים ע"י רואה חשבון.

2. נציגי העמותה יוכלו להגיב לתחשיבים הנ"ל בתוך 30 ימים נוספים ולהציג את הדרך על פיה הגיעו הם לתחשיב של 1000 ₪ דמי החזקה לשנת 2013.

3. בהיאסף החומר הנ"ל – נחליט בדבר דרך המשך הטיפול בערעורים.

4. למען הסר ספק מובהר בזאת כי המחלוקת בנוגע לתחשיבים – איננה חלק מנושאי הערעורים ואולם ביקשנו את התחשיבים הנ"ל כי נראה שהמחלוקת בנושא זה היא העומדת למעשה בבסיס ההתדיינות שבין הצדדים. ממילא מובן כי כל זכויות וטענות הצדדים שמורות להם.


ניתנה היום, א' בסיון התשע"ה (19.5.2015)
שופט    שופט    שופט

ב ב ר כ ה,
ועד העמותה                                                        


 
  
                       

04 במרס 2015     


שלום רב לכל בעלי היחידות,

הנידון: המשך הדיון בבית המשפט העליון, ביום 18.05.15 בשעה 11:30

כזכור, בעקבות הליך הגישור שנכשל בשל התנהלותו המזלזלת של קלאב הוטל, פנינו לבית המשפט העליון בבקשה להמשך ההליך שם.

קלאב הוטל כדרכו, התנגד להמשך ההליך ובקש שלא לקיים דיון נוסף.

כבוד בית המשפט העליון, דחה את בקשת קלאב הוטל והחליט על המשך הדיון שם. הדיון יתקיים ביום 18.05.15, בפני כבוד שופטי בית המשפט העליון, השופטים הנכבדים מלצר, זילברטל ומזוז.

אנו נעמיד לרשות חברינו הסעה לבית המשפט העליון בירושלים, שתצא ביום ב' 18.05.15 בשעה 09:30, מחניון הרכבת ברחוב ארלוזורוב פינת דרך נמיר.

כל מי שמעונין להגיע, יפנה בבקשה למשרדי העמותה. 


ב ב ר כ ה,
ועד העמותה


2 במרס 2015
שלום לכולם,

הבהרות בנושא שיטרי ההון

לאור שאלות רבות של חברי העמותה, ברצוננו להבהיר את המקום בו אנו עומדים בנושא זה:

1. לפי החלטת בית המשפט, כל מי שברשותו שטר הון מקורי יכול לפדות אותו בכל עת.
2. כמו כן, כל מי שאין ברשותו את שטר ההון המקורי והיה בעל יחידה בשנים עד 1988, יכול להגיש הצהרה אצל
     עורך דין העמותה ולקבל את ערך שטר ההון שאבד לו.
3. עמדת העמותה הייתה ועודנה, כי פדיון שטרי ההון אינו תלוי בחוב כלשהו לקלאב הוטל. בכל דיון עם קלאב    
    בנושאי מאבקינו, אנו מבהירים לו באופן נחרץ, כי נושא השבת סכומי שטרי ההון, אינו נושא לדיון וכל מי שהיה
    זכאי לכך – יוחזר לו כספו.
4. במצב הנוכחי, כל זמן שמאבקנו טרם הסתיים, גירסת קלאב הוטל היא שאת סכום שטר ההון יש לקזז מכל חוב
    אליהם.   


ב ב ר כ ה,
ועד העמותה
10 לפברואר 2015
שלום רב לכל בעלי היחידות, 
                                                                                                                                    
הנדון: הליך הגישור עם קלאב הוטל – נכשל.

לאחר שחלף הזמן שקצב בית המשפט העליון להליך הגישור, במהלכו היינו מנועים מהתייחסות ודיווח, אנו מצטערים להודיע כי ההליך כשל.
כישלונו של הליך הגישור, נבע בראש ובראשונה מהמשך ההתנהלות הידועה של קלאב הוטל. עיקרה: דחייה ועוד דחייה ואח"כ בזבוז הזמן על נושאים היסטוריים וחוסר רצון אמיתי להתייחס לנושאי המחלוקת עצמם, כפי שנדרש על ידי בית המשפט העליון הנכבד.

מבלי להיכנס לפרטי הדיונים עצמם, נציין שקלאב הוטל דחו בתירוצים שונים ומשונים, יותר מ - 30 תאריכים שהוצעו להם ע"י המגשר הנכבד. בסופו של ענין, בכל תקופת הגישור שנמשכה 120 ימים, התקיימה רק פגישת גישור אחת בלבד במעמד שני הצדדים וגם בה, הודיע נציגה הראשי של קלאב הוטל כי עליו לצאת לפני סיומה...

פרט לכך, התקיימו עוד 3 פגישות עם המגשר במעמד צד אחד בלבד, וגם זאת,  לאחר בקשות חוזרות ונשנות מצד העמותה. פגישה נוספת, נפרדת, התקיימה כאשר כל אחד מהצדדים בחדר נפרד.
בנסיבות העניין ולאור ההתנהלות הנמשכת של קלאב הוטל, נראה כי רק החלטה של בית המשפט, תביא לפריצת דרך ולקביעת דמי אחזקה שנתיים הוגנים, הנובעים מעלויות המלון בפועל, המסתכמות לפי דו"ח העלויות שקיבלנו, בסך של 800 ₪, לכל היותר.   

לפיכך, עם תום הזמן שהוקצב ע"י בית המשפט העליון, פנתה העמותה ביום 1.2.15 לבית המשפט העליון, בבקשה דחופה להמשך ההליך בעליון וקיום דיון בהקדם האפשרי.

בית המשפט העליון הנכבד, קצב לקלאב הוטל זמן תגובה עד ליום 10.2.15.
ב ב ר כ ה,

ועד העמותה
                             

    


                 
                                                                                                                                12 בינואר 2015
 
שלום רב לכל בעלי היחידות,

הנדון: תשלום דמי חבר לשנת 2015   - תזכורת

השנים 2013 ו – 2014, היוו ציון דרך היסטורי בדרכה של עמותת בעלי היחידות בטבריה, בשני נושאים עיקריים:

האחד :
וועד העמותה בסיוע פעיל של חברי העמותה, הצליח להעביר חוק בכנסת, אשר הפך את כל בעלי היחידות לאנשים המחליטים בעצמם מה יעשו ברכושם.
ברצונם – ימשיכו ויחזיקו ברכושם, וברצונם יוותרו, אך לא עוד כפיפות דרקונית להסכם המחייבם לשלם כל ימי חייהם, דמי אחזקה הזויים הנקבעים במעמד צד אחד.

השני :
פסק הדין בנושא דמי האחזקה, המחייב את קלאב הוטל בהעברת עלויות המלון מידי 6 חודשים, הסיר באחת את המסכה והמיסוך בהם נקטה קלאב הוטל במהלך 25 שנה.
עלויות המלון במהלך 3 השנים 2011 עד 2013, שהועברו לידינו ופורסמו לנוחיותכם באתר העמותה, מראות באופן ברור כי הסכומים בהם חויבנו במשך שנים רבות כדמי אחזקה, היו סכומים המצוצים מן האצבע והיו כפולים ומכופלים מהעלויות אותן היינו אמורים לשלם.

בפנינו עתה, השלב החשוב, שיקבע ערך לרכושנו ויחזיר אותנו להיות בעליו של נכס עובר לסוחר, שיהיה ניתן להשתמש בו גם לנופש.
בשלב זה, אנו מקוים כי מאבקנו יביא לקביעת דמי אחזקה בהתאם לעלויות המלון בפועל, לשיפוצו של המלון ושיתופנו בחברת הניהול כחוק, למען רווחתם של בעלי היחידות.
אנחנו נמצאים עתה במהלכו של הליך גישור שנקבע ע"י בית המשפט העליון ומנועים מלעדכן במהלכיו. להליך גישור זה נקבע מועד סופי עד ליום 31.01.2015 ואנו נעדכן אתכם בתוצאותיו.

אנו מבקשים מכל בעלי היחידות שטרם שילמו את דמי החבר לשנת 2015, להעביר את דמי החבר
בסך 100 שקלים בהקדם, ע"מ שנוכל להמשיך ולפעול למען כולנו.
העמותה לא תטפל בבעיותיהם או שאלותיהם של בעלי יחידות שלא שילמו דמי חבר לעמותה והם לא יהיו זכאים להשתתף באסיפה הכללית השנתית.
ניתן לשלם בדרכים הבאות:
1. באמצעות כרטיס אשראי, בטלפון: 03-9528235 .
2. משלוח המחאה למשרד העמותה לפקודת: "עמותת טבריה קלאב הוטל", לכתובת: רח' 
    סחרוב 22 , ראשל"צ, מיקוד 7570729.
3. הפקדה בנקאית: בבנק דיסקונט (11), סניף 188 ראשל"צ, חשבון מספר 36211, על שם 
   "עמותת בעלי היחידות בטבריה קלאב הוטל".
בברכה,
וועד העמותה


27 בנובמבר 2014

לכל החברים שלום רב,

הנדון: החלטה של בית המשפט המחוזי, נגד התנהלות קלאב
הוטל במחויבותו להעברת דוחות העלות מידי 6 חודשים.


כזכור, פסק הדין של כבוד השופטת צילה צפת, קובע כי קלאב הוטל הפרה את הסכמיה עם העמותה ועליה לעמוד בהסכמים ולהעביר לעמותה את דו"ח עלויות המלון מידי 6 חודשים.

דו"ח עלויות המלון, הוא הבסיס היחיד והבלעדי לקביעת דמי האחזקה השנתיים לבעלי היחידות.

בהתאם לדוחות שכבר קיבלנו לשנים 2011, 2012, 2013 ומחצית שנת 2014, (לאור ולאחר פסיקת בית המשפט), אנו יודעים בברור כי מחיר דמי האחזקה השנתיים אינו אמור לעלות על 900 שקלים כולל מע"מ.

נושא זה ידון בין שאר הנושאים, בהליך הגישור המתקיים עתה ביננו לבין קלאב הוטל בהתאם להחלטת בית המשפט העליון, שאת פרטיו אנו מנועים מלפרט, כל עוד הוא נמשך.

אלא מה ? קלאב הוטל נמנעת זו הפעם השנייה ברציפות מהעברת הדוחות ועל כן היה עלינו לנקוט, זו הפעם השנייה ברציפות, בהליך של בזיון בית המשפט, על מנת לקבל את דוחות העלות.

כבוד השופטת צילה צפת, קצבה שוב את זמן ההגשה וקלאב הוטל ניצלה את מלא הזמן על מנת להגיש את הדו"ח בדקה ה – 90.

בהחלטה שהוציאה אתמול כבוד השופטת צילה צפת, לאחר הגשת הדו"ח ביום 23.11.14, נאמר:

"...יש להביע מורת רוח מאופן התנהלות המשיבות (קלאב הוטל) ומחדלן מעמידה בלוח זמנים סביר להגשת הדוחות"

קלאב הוטל ממשיכה כדרכה בהליכה על הסף ואנו מקוים כי לאור החלטה - נזיפה זו, יבינו שם כיצד עליהם להתנהל מול העמותה ובעלי היחידות.

ב ב ר כ ה,
ועד העמותה

שלום רב לכל בעלי היחידות,

הנדון: תשלום דמי חבר לשנת 2015
אנו נמצאים עתה בעיצומו של מהלך לגישור כלל המחלוקות ביננו לבין קלאב הוטל, כפי שנקבע על ידי בית המשפט העליון, בצד ההישגים שהם כבר נחלתם של בעלי היחידות.

ההכנסה היחידה שיש לעמותה עד שנגיע להסכמות (אם בכלל ), הינה באמצעות דמי החבר.
התשלום הוא מזערי, בסך 100 שקלים בלבד.

העמותה לא תטפל בבעיותיהם או שאלותיהם של בעלי יחידות שלא שילמו דמי חבר לעמותה והם לא יהיו זכאים להשתתף באסיפה הכללית השנתית.

אנו פונים לכל בעלי היחידות, בבקשה לתשלום דמי החבר לשנת 2015, אותם ניתן לשלם בדרכים הבאות:

1. באמצעות כרטיס אשראי, בטלפון: 03-9528235 .

2. משלוח המחאה למשרד העמותה לפקודת: "עמותת טבריה קלאב הוטל", לכתובת: רח' 
    סחרוב 22 , ראשל"צ, מיקוד 7570729.

3. הפקדה בנקאית: בבנק דיסקונט (11), סניף 188 ראשל"צ, חשבון מספר 36211, על שם 
   "עמותת בעלי היחידות בטבריה קלאב הוטל".


בתודה מראש ובברכה,

ועד העמותה

28 בספטמבר 2014

לכל בעלי היחידות חברי העמותה ובני ביתם,

הנדון: החלטה היסטורית של בית המשפט העליון 
לפתרון כולל של כל המחלוקות עם קלאב הוטל

חברים יקרים,

בשנה שחלפה, זכינו לקבל את החוק ההיסטורי של כנסת ישראל, בדמות "חוק קלאב הוטל" המאפשר לכל אחד מאתנו להיות אדון לעצמו ולהחליט על דרכו ללא מורא של קנסות ואיומים.

החוק, התקבל כזכור, ערב חג הפסח האחרון ונכנס לתוקפו בערב ראש השנה, שחל ביום 24.09.14. 

והנה, ביום 23.09.14, יום אחד לפני ערב ראש השנה, הגענו לדיון בבית המשפט הגבוה לצדק במדינת ישראל.
באופן פרדוקסלי, מי שהביא אותנו לדיון זה, היה דווקא קלאב הוטל, שערער על החלטתה האמיצה של כבוד השופטת צילה צפת.

כזכור, קבעה כבוד השופטת צילה צפת, כי קלאב הוטל הוא המפר את ההסכמים שבינו לבין בעלי היחידות. כמו כן קבעה כבוד השופטת צפת, כי על קלאב הוטל להעביר את עלויות המלון מידי 6 חודשים לבדיקת העמותה, לצורך קביעת עלות דמי האחזקה השנתיים. לסיום קבעה כבוד השופטת צפת, כי על קלאב הוטל לשלם לעמותה את הוצאות המשפט.
על כל הפסיקות האלה, ערער קלאב הוטל בפני בית המשפט העליון.

האסיפה הכללית של בעלי היחידות וועד העמותה, החליטו כי מר ניצן חרותי יו"ר העמותה, הוא שייצג את בעלי היחידות בבית המשפט העליון.

בהופעתו בבית המשפט העליון, שטח ניצן חרותי בפני כבוד השופטים, את ההיסטוריה הארוכה של עושק וקביעת דמי אחזקה שערורייתיים במעמד צד אחד, תוך זלזול מתמשך בבעלי היחידות ובזכויותיהם במשך שנים רבות.

כמו כן, שמעו והבינו כבוד שופטי בית המשפט העליון, את התנהלותם הבלתי מוסברת של וועדי העמותה הקודמים, כמו גם את מכלול הבעיות והמחלוקות שאינן נפתרות במהלך שנים רבות עם קלאב הוטל, לאור סירובו להכיר בהסכמים.

כבוד שופטי בית המשפט העליון, בצעד חסר תקדים, בחרו להרחיב את היריעה למכלול חילוקי הדעות שלנו עם קלאב הוטל, ולא הסתפקו בהחלטה נקודתית בערעור על פסק דינה של כבוד השופטת צילה צפת.

אנו מצרפים לידיעתכם, את ההחלטה ההיסטורית שקיבל בית המשפט העליון בהרכב של שלשה שופטים בראשותו של נשיא בית המשפט העליון כבוד השופט אשר גרוניס, כבוד השופט חנן מלצר וכבוד השופט צבי זילברטל. 
  
בית המשפט העליון קבע מגשר מטעמו, עו"ד שלמה כהן מנשר, לדון במכלול הבעיות שבמחלוקת. כמו כן קבע בית המשפט העליון, כי קלאב הוטל יישא בהוצאות המגשר.

לבקשתו של ניצן חרותי יו"ר העמותה, (לאחר התייעצות עם למעלה מ – 50 מחברי העמותה שהיו נוכחים בדיון ), קבעו כבוד השופטים שתי קביעות נוספות בעלות משמעות עליונה:

האחת: תקופת הגישור תהיה בת שלשה חודשים ותסתיים עד ליום 31.01.2015.

השנייה: באם מסקנות המגשר לא יענו לבעיותינו ופתרונן, יימשך הדיון בבית המשפט העליון במקום בו הופסק.

אנו מקוים, כי לאור ההישגים בכנסת ובבית המשפט העליון, נוכל להגיע סוף סוף למצב חדש:

*המלון ישופץ ויוחזר לרמת 4 כוכבים.

*נשלם את דמי האחזקה הנכונים המגיעים מאתנו, שלא יעלו על 1000 ₪ כולל מע"מ, בהתאם לדוחות שבידנו.

*יוחזר הערך ליחידות שלנו !

שלכם, בברכת תחל שנה וברכותיה,
וועד העמותה.

להלן פסק הדין:

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א7219/13

ע"א 7223/13

לפני:                                                      כבוד הנשיא א' גרוניס
                                                             כבוד השופט ח' מלצר
                                                             כבוד השופט צ' זילברטל

המערערות בע"א 7219/13:                      1. קלאב הוטלס אינטרנשיונל (א.ק.ה) בע"מ

המערערת בע"א 7223/13:                       2. קלאב הוטל ניהול (1996) בע"מחברת הפיקוח ט.ק.ה. בע"מ

                                                             נ ג ד

המשיבות בע"א 7219/13:                        1. עמותת בעלי יחידות טיים שרינג בטבריה קלאב הוטל
                                                            2. חברת הפיקוח ט.ק.ה. בע"מ

המשיבות בע"א 7223/13:                        1. עמותת בעלי יחידות טיים שרינג בטבריה קלאב הוטל
                                                            2. קלאב הוטלס אינטרנשיונל (א.ק.ה.) בע"מ
                                                            3. קלאב הוטל – ניהול (1996) בע"מ

                                                            ערעורים על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-
                                                            יפו מיום 16.7.2013 בתיק ה"פ 17845-03-12 שניתן על ידי
                                                            כבוד השופטת צ' צפת

תאריך הישיבה:                                       כ"ח באלול התשע"ד (23.9.2014)

בשם המערערות בע"א
7219/13 והמשיבות 3-2                          עו"ד אלקס הרטמן; עו"ד אוריאל פרינץ;
בע"א 7223/13:                                      עו"ד שרון זימן       

בשם המערערת בע"א 7223/13
והמשיבה 2 בע"א 7219/13:                     עו"ד לירון כהנא; עו"ד ירון דיקרמן

בשם המשיבה 1 בע"א
7219/13 ובע"א 7223/13:                      מר ניצן חרותי (יו"ר עמותת בעלי יחידות טיים שרינג בטבריה קלאב                                                                                                    הוטל)

                                                           החלטה

           בעלות הדין קיבלו את הצעתנו כי המחלוקת ביניהן תעבור לגישור. באומרנו
"המחלוקת", הכוונה היא לכל חילוקי הדעות בין בעלות הדין ולא רק לסוגיות שעלו
במסגרת ההליך בבית המשפט המחוזי ובפסק דינו. כן הוסכם כי בית משפט זה יקבע
את זהותו של המגשר וכי המערערות בע"א 7219/13 ישאו בשכרו של המגשר.

           אנו קובעים כי המגשר יהא עו"ד שלמה כהן מנשר. היה ועו"ד כהן לא יקבל
על עצמו את התפקיד ימונה מגשר אחר. הודעה בעניין תימסר על ידי עו"ד כהן עד
ליום 20.10.2014. אנו קוצבים לגישור את התקופה שעד ליום 31.1.2015.

          ניתנה היום, כ"ח באלול התשע"ד (23.9.2014), בנוכחות באי כוח בעלות
הדין.

ה נ ש י א                             ש ו פ ט                                      ש ו פ ט
_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. S05.doc _ 13072190 דז
מרכז מידע, טל' 077-270333; אתר אינטרנט www.court.gov.il 
17 בספטמבר 2014
לכל בעלי היחידות חברי העמותה ובני משפחותיהם,


אנו מאחלים לכולכם, שנה טובה ובריאות טובה.

גם בשנה הבאה עלינו לטובה, תמשיך העמותה במאבקה לרווחתם של בעלי היחידות ולהשבת הערך לרכושנו.

מאבקנו מתמקד עתה בנושא דמי האחזקה השערורייתיים המוטלים עלינו במעמד צד אחד והחזרת הערך לרכושנו.

קלאב הוטל פועלת תוך הפרת כל ההסכמים (כפי שקבע בית המשפט), תוך דריסת זכויותיהם של בעלי היחידות. אנו נערכים להגנתם של כל בעלי היחידות הבוחרים שלא לוותר על רכושם.

בהתאם לזכות המוקנה לנו מכח חוק הגנת הצרכן, שייכנס לתוקף ביום 24.09.14, ממש ערב ראש השנה, יכול כל אחד לבחור את המשך דרכו. אנחנו איננו ממליצים לוותר על רכושנו ללא תמורה.

איננו מנסים לגמד את הישגנו הגדול בהשגת החוק, להיפך. החוק מחזק אותנו מאד, בעצם העובדה שהבחירה נמצאת עתה בידנו ואנו פנויים להיאבק על השבת הערך לרכושנו.

זה יקרה, כאשר דמי האחזקה ייגבו בהתאם לרמתם הנכונה והמלון יוחזר לרמה של ארבעה כוכבים ומעלה, כמחויב בהסכמים שבידנו. 

ההישג הגדול הנוסף, אותו השגנו בפסק הדין של כבוד השופטת צילה צפת, נותן לנו את ההוכחה החותכת לעובדה, שחייבו אותנו בסכומים הזויים, תוך ניצולנו המחפיר, במשך שנים רבות.

בעזרתכם – נמשיך ונפעל ללא לאות להחזרת כבודנו וזכויותינו.

שנה טובה ומאושרת,

ועד העמותה

9 בספטמבר 2014
לבעלי היחידות חברי העמותה, שלום רב,

הנדון: אפשרות שחרור מקלאב הוטל לפי חוק הגנת הצרכן

חוק הגנת הצרכן שהתקבל בכנסת, מאפשר לכל בעל יחידה בקלאב הוטל להשתחרר מבעלותו על היחידה, והוא ייכנס לתוקף ביום 24.09.14.

אנחנו איננו ממליצים לתת את רכושכם בחינם, אך לכל מי שחושב שזה הזמן להשתחרר מבעלותו על היחידה שלו, מצ"ב נוסח מכתב שהכנו לצורך זה, אותו ניתן להעביר לקלאב הוטל ולהשתחרר מהבעלות.

המועד בו ישוחרר כל בעל יחידה המודיע על רצונו זה, יהיה במועד הקרוב בו נקבע שבוע הנופש שלו.

למען הסר ספק, השחרור אינו מותנה בתשלום כלשהו, כולל חובות עבר.

אנו נמצאים עתה במאבק על סכום דמי האחזקה השנתיים. איננו יודעים מה יהיו תוצאות מאבקנו, אך מאמינים ומקוים כי הוא יישא פרי ומחיר דמי האחזקה יהיו שונים בתכלית מאלה המושתים עלינו כיום.

סכום דמי האחזקה השנתיים אותו מבקשת קלאב הוטל מבעלי היחידות, הינו סכום הזוי הנדרש בניגוד מוחלט להסכמים עימם וללא כל קשר לעלויות המלון הנמצאות בידנו.  

בברכת שנה טובה ובריאות טובה,

וועד העמותה.

שלום רב לכל בעלי היחידות,

הנדון: איומים והפחדות טלפוניות של קלאב הוטל על בעלי היחידות

קלאב הוטל פתחה בימים האחרונים במסע טלפוני חדש, במסגרתו הם יוצרים קשר עם בעלי היחידות, תוך איומים והפחדות בהגשת תביעות משפטיות על אי תשלום לכאורה של חובות, בגין דמי האחזקה.

המאיימים הם "יוני" הידוע בהשתלחותו הבלתי מרוסנת בבעלי היחידות, וגברת בשם "ויקי" שאינה טובה ממנו.

אנו מביאים לידיעתכם, כי ההפחדות הללו חסרות בסיס לחלוטין. איש לא ייתבע על "חובותיו" לכאורה.

לפי עלויות המלון שבידנו, קלאב הוטל היא זו החייבת לבעלי היחידות סכומים לא מעטים, הנובעים מגביית יתר במשך שנים רבות.

הליך משפטי בנושא זה נמצא בהכנה על ידי וועד העמותה.

אנו מציעים לכולם שלא להתעמת עם המתקשרים החוצפנים האלה ופשוט לטרוק להם את הטלפון.

ב ב ר כ ה,
וועד העמותה
כואבים את כאב משפחות הנופלים
ומחזקים אתכם באבלכם הכבד
לכל חיילי צה"ל הנמצאים בלחימה, ליבנו
איתכם בכל רגע ורגע ובליבנו תפילה לשובכם
בשלום הביתה
לכל חיילנו הפצועים, ברכת החלמה שלמה ומהירה

ועד העמותה, חבריה ובני משפחותיהם1 ביולי 2014
שלום לכולם,  
                                                             
הנדון: החלטת האסיפה הכללית מיום ה – 26 ביוני 2014 בנושא דמי האחזקה לשנת 2015 ואילך

באסיפה הכללית של בעלי היחידות, שהתקיימה ביום 26.06.2014, התקבלה החלטה בנוסח הבא, עבורה הצביעו פה אחד כל משתתפי האסיפה הכללית: 
"לאור העובדה שנמצאים בידנו דוחות העלות לשנים 2011, 2012 ומחצית 2013, מהם עולה בברור כי דמי האחזקה השנתיים הינם פחות מ – 800 ₪ ליחידה, אנו מחליטים על סרובנו לשלם כל סכום העולה על הסכום הנ"ל לשנת 2015 והשנים הבאות. אנו נהיה מוכנים לשלם סכום זה, לאחר שיוחזרו לנו הכספים שנגבו ביתר ע"י קלאב הוטל בשנים עברו ועם שיפוצו של המלון והבאתו לרמה של 4 כוכבים ומעלה"

החלטה זו, ממשיכה את החלטות האסיפה הכללית מיום 29.11.2011, בענין אי תשלום דמי האחזקה
לשנים 2012, 2013 ו - 2014.

סיכום הנושאים שהועלו באסיפה הכללית, יפורסם בקרוב.

אנו רוצים להודות לכל בעלי היחידות שהשתתפו באסיפה הכללית, נתנו לנו פה אחד את תמיכתם הבלתי מסויגת במאבקנו והעניקו לנו את הכח להמשיך בו.

בברכה,
ועד העמותה

8 ביוני 2014

שלום רב לכל בעלי היחידות,

הזמנה לאסיפה הכללית של בעלי היחידות ביום ה' 26.06.14,  בשעה 16:00
באולם אריסון, רחוב סעדיה גאון 7, תל אביב


אנו שמחים להזמין את כל בעלי היחידות לאסיפה הכללית, החגיגית ביותר שנערכה מאז ומעולם. אמנם הצטמצמנו במספר בעלי היחידות, אך נוכל להגיע הפעם גאים ובני חורין, כשאנו אדונים לעצמנו בכל מה שנחליט לעשות ברכושנו. עדיין נותרו בפנינו משימות לא קלות, בהן נדון ונקבל החלטות באסיפה זו.   

כפי שהודענו במכתבנו אליכם מיום 10 באפריל 2014, האסיפה הכללית של העמותה תתקיים ביום חמישי 26.06.2014 בשעה 16:00, באולם אריסון, רחוב סעדיה גאון 7 תל אביב.

להלן סדר היום לאסיפה והנושאים שיועלו בה:

1. סקירת הפעילות במהלך 3 שנות הועד הנוכחי והיעדים להמשך.

2. הצגת מאזן העמותה ואישורו.

3. הצעת התקציב לשנת 2014 ואישורו.

4. בחירת ועד העמותה, ועדת הביקורת ובית הדין, בהתאם לתקנון.

לידיעת בעלי היחידות:

הכניסה תתאפשר רק לבעלי יחידות ששילמו את דמי החבר לעמותה לשנת 2014. מי שטרם שילמו, מוזמנים לעשות זאת עד למועד האסיפה הכללית.

האסיפה הכללית תתחיל בשעה 16:00. באם לא יהיה פורום חוקי של חברי העמותה, תדחה תחילת האסיפה לשעה 16:30 ותתקיים בכל מספר חברים שישתתפו בה.

אנו ממליצים לכולכם לבא ולהשתתף באסיפה הכללית, על מנת שכולכם תהיו שותפים בקביעת יעדינו הבאים. 

ב ב ר כ ה,

ועד העמותה19 במרץ 2014

חברים יקרים, זה קרה ! אנחנו בני חורין ותלויים בעצמנו בלבד.

לאחר מאבק עיקש של ועד העמותה במהלך שנתיים וחצי, הצביעה הכנסת אתמול בערב, בשעה טובה ומוצלחת, ואישרה את החוק לשחרורם של בעלי היחידות מההסכם הכובל בו הם (היו) מצויים.

אנו חייבים תודה ענקית לחברי הכנסת איתן כבל ופרופסור אבישי ברוורמן, שלמרות הלחצים הבלתי יאומנו בהם היו נתונים, גילו נחישות ועמידות הראויה להערצה והביאו לאישורו של החוק.

החל בחודש ספטמבר השנה, יוכל כל בעל יחידה להודיע בכתב לקלאב הוטל על רצונו להשתחרר מההסכם, ללא כל תשלום וללא קנס.

בזאת הסתים השלב הראשון במאבקנו. השלב השני והלא פחות חשוב, הינו הורדת דמי התחזוקה השנתיים לרמתם הנכונה, דהיינו לא יותר מ – 1000 ₪ כולל מע"מ.

זכרו: עלויות המלון בידנו ואנו יודעים הלכה למעשה מה הם דמי התחזוקה הנכונים ! לא ננוח ולא נשקוט עד אשר נושא זה יוסדר.

אנו מציעים לכל בעלי היחידות, לא לוותר על יחידותיהם עכשיו. אנו מקוים ומאמינים כי עם סיום המאבק בנושא דמי התחזוקה, ייווצר ערך לרכושנו, עבורו שילמנו ממיטב כספנו.

אנו עומדים לרשות חברי העמותה בכל הסבר שיידרש.

בברכת חג חרות שמח,
ועד העמותה


19 במרץ 2014

הנדון: מכתב תודה לח"כ איתן כבל

לכבוד
ח"כ איתן כבל
כנסת ישראל

ח"כ איתן כבל נכבדנו,

אנחנו רוצים לומר לך תודה ענקית !

עם קבלתו של החוק לשחרורם של בעלי היחידות בקלאב הוטל מההסכם הכובל בו היינו נתונים במשך למעלה  מ - 30 שנה, אנו רוצים לומר לך תודה ענקית, בשמם של עשרות אלפי בעלי יחידות בקלאב הוטל טבריה ואילת:

על ייזום החוק
על החזרתו לועדת הכלכלה לאחר שלא עבר בכנסת הקודמת בגלל היותו רע ומזיק
על ניסוחו מחדש במתכונתו הנוכחית
על מאבקך ללא פשרות וללא פניות בועדת הכלכלה ואישורו כחוק !

אנו צפינו בך במהלך כל התקופה הארוכה הזו, היינו מלאי חששות ולעיתים מיואשים. אבל אתה, בדרכך הנחרצת, נטעת בנו את התקוה. הבטחת וקיימת, מה שקשה עד בלתי אפשרי לקבל מפוליטיקאי.

החזרת לנו את כבודנו ואנו נמשיך ונאבק עתה כבני חורין, כשהחוק לצידנו, בהפסקת העושק המתמשך של קלאב הוטל, בדמות דמי האחזקה ההזויים בהם אנו מחויבים, בניגוד להסכמים.

עלה והצלח בכל אשר תפנה ואנו לא נשכח את מה שעשית עבורנו.

ב ב ר כ ה,

ניצן חרותי – יו"ר
וכל חברי הועד והחברים בעמותת בעלי היחידות בטבריה קלאב הוטל


19 במרץ 2014

הנדון: מכתב תודה לח"כ פרופסור אבישי ברוורמן

לכבוד
ח"כ פרופסור אבישי ברוורמן
יו"ר ועדת הכלכלה
כנסת ישראל

ח"כ פרופסור אבישי ברוורמן, נכבדנו,

אנחנו רוצים לומר לך תודה ענקית !

עם קבלתו של החוק לשחרורם של בעלי היחידות בקלאב הוטל מההסכם הכובל בו הינו נתונים במשך למעלה  מ - 30 שנה, אנו רוצים לומר לך תודה ענקית, בשמם של עשרות אלפי בעלי יחידות בקלאב הוטל טבריה ואילת:

על ניהול מבריק, עניני, מעניין, נחוש, בשום שכל וברוח טובה, של דיוני ועדת הכלכלה בענייננו.
על ניסוחו מחדש של החוק במתכונתו הנוכחית.
על מאבקך ללא פשרות וללא פניות בועדת הכלכלה -  ואישורו של החוק.

אנו צפינו בך במהלך כל השנה הזו. היינו מלאי חששות ולעיתים מיואשים. אבל אתה, בדרכך הנחרצת, נטעת בנו את התקווה.

החזרת לנו את כבודנו ואנו נמשיך ונאבק עתה כבני חורין, כשהחוק לצידנו, בהפסקת העושק המתמשך של קלאב הוטל בדמות דמי האחזקה ההזויים בהם אנו מחויבים, בניגוד להסכמים.

עלה והצלח בכל אשר תפנה ואנו לא נשכח את מה שעשית עבורנו.


ב ב ר כ ה,

ניצן חרותי – יו"ר

וכל חברי הועד והחברים בעמותת בעלי היחידות בטבריה קלאב הוטל
6 בפברואר 2014


שלום רב לכולם,

הנדון: דוחות העלות של קלאב הוטל לשנים 2011, 2012 ומחצית 2013.

בהמשך להודעתנו הקודמת וכפי שהבטחנו, אנו מצרפים כאן לידיעת כל החברים, את דוחות העלות  השנתיים לקלאב הוטל טבריה. הדוחות הועברו אלינו, בהמשך להחלטת בית המשפט, ולאחר שפנינו שוב לבית המשפט, בבקשה לביזיון בית המשפט, בשל אי העברת הדוחות לידינו.

הדוחות נותחו ניתוח ראשוני ע"י בעלי מקצוע. מניתוח ראשוני זה עולה, כי הוספו לדוחות הוצאות מהוצאות שונות שאינן שייכות כלל לעלויות המלון עצמו. מצד שני, נופחו ככל הנראה ההוצאות הרלוונטיות לתפעול המלון, באופן מאולץ ומגמתי.

כמו כן, ובהתייחס להערות הנלוות לדוחות, ברור על פניו כי לא נערכה ביקורת מלאה על כלל מרכיבי ההוצאות, שחלקם הגדול כלל לא נחשפו בפני המבקרים (!).  רואי החשבון הסתפקו בבדיקה אקראית שאינה יכולה לשקף  את ההוצאות בפועל. (למשל: בדיקת עלויות בחודש אוגוסט והסקת מסקנות מחודש זה לגבי יתרת השנה).

בכל מקרה, כבר עתה ברור, כפי שטענו כל העת, שעל מנת להגיע לניתוח מלא של ההוצאות, עלינו לקבל את פרוט ההוצאות המלא לפי כל סעיפי ההוצאות הפרטניים.

בהתאם, אנו נפעל לקבלת הפרוט המלא, על מנת להגיע לסכום האמיתי והנכון של עלות הפעלת המלון בטבריה.

עם כל זאת וכפי שכבר הודענו, גם הדוחות הללו במתכונתם הנוכחית, מאששים את מה שכבר ידענו מזמן:
מחיר העלות השנתי ליחידה, הינו פחות מ – 1000 ₪.

אנו יודעים עתה בבירור, כי המחירים בהם חויבנו בעבר, ללא כל הצדקה ובאופן חד צדדי, נגבו באופן שערורייתי ולא צודק. אנו נערכים עתה לתבוע את כל הסכומים שנגבו מאיתנו ביתר ולקביעת דמי תחזוקה הוגנים לעתיד.

נמשיך ונדווח לכולם, בהתאם להתקדמות הנושא.

ב ב ר כ ה,
ועד העמותה

מצורפים בזה לעיונכם כל הדוחות: 
דו"ח לשנת 2011
דו"ח לשנת 2012
דו"ח לשנת 2013‏30 בינואר 2014

שלום לכולם,

הנדון: עלויות המלון התקבלו – בהמשך לפסק הדין של כבוד השופטת צילה צפת ולאחר בקשה לביזיון בית המשפט

לאחר שפנינו לבית המשפט הנכבד בבקשה לקבוע שיש בהתנהלות קלאב הוטל ומנהליה כלפינו, משום בזיון בית המשפט והפרה חמורה של פסק הדין, קיבלנו שלשום את דו"ח ההוצאות של קלאב הוטל טבריה, לשנים 2012 ומחצית 2013.

מבחינה ראשונית של הנתונים כפי שהועברו, ומבלי לנטרל עדיין כמה מסעיפי העלויות הבלתי מתקבלות על הדעת שהעבירה קלאב הוטל וייחסה לעלויות המלון בטבריה, בהפרזה של מיליוני שקלים, אנו יכולים כבר עתה להודיע ולהבהיר, כי נתונים אלה תומכים בעמדתנו הברורה שהוצגה מהרגע הראשון לכהונתו של הועד הנוכחי, לפיה:

העלות השנתית ליחידה בטבריה קלאב הוטל, הינה פחות מ – 1000 שקלים לשנה ! מדובר על מיליוני שקלים שניגבו מכולנו בעודף, מידי שנה בשנה !

במסגרת השקיפות בה אנו פועלים מול חברי העמותה, אנו נפרסם במהרה את דו"חות הנתונים שהועברו אלינו - לידיעת כל החברים ונחליט על המשך צעדינו, מתוך מטרה להחזיר לכלל בעלי היחידות את הפרשי המחירים בהם חויבנו בעבר, ללא כל הצדקה או זכות, תוך ניצולנו המחפיר על ידי קלאב הוטל. כמו כן, להבטיח גבייה נכונה ומדויקת של דמי האחזקה השנתיים, לגבי העתיד.

בהזדמנות זו, ברצוננו להודות לעורכי הדין אמיר שפיצר ומושיק שמחיוף, על הנחישות הרבה והמאבק המשפטי הנחרץ שנוהל בסיועם ובאמצעותם, אל מול המערכת המשומנת של קלאב הוטל ועורכי דינה, שהביאו סוף סוף לחשיפת הנתונים.  

אנו מבקשים מכל בעלי היחידות שטרם העבירו את דמי החבר בסך 100 שקלים לעמותה, לעשות זאת בהקדם ולתת לעמותה את האפשרות להמשיך במאבקה הצודק לטובת בעלי היחידות.

ניתן לשלם בדרכים הבאות:


1. באמצעות כרטיס אשראי, בטלפון: 03-9528235.

2. משלוח צ'ק למשרד העמותה לפקודת: "עמותת טבריה קלאב  הוטל", לכתובת: רח' סחרוב 22, ראשל"צ 75707.

3. הפקדה בנקאית: בנק מרכנתיל (17), סניף 686, חולון, חשבון מספר 4239 ע"ש עמותת בעלי היחידות בטבריה  
    קלאב הוטל.

בברכה,
ועד העמותה23 בינואר 2014

שלום לכולם,


עידן חדש לבעלי היחידות – הצעת החוק לשחרור בעלי היחידות בכל עת שירצו, אושרה על ידי ועדת הכלכלה והועברה לקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת


בהחלטה דרמטית שהתקבלה שלשום בישיבת ועדת הכלכלה בכנסת, אושר למעשה החוק שיאפשר את שחרורם הבלתי מותנה ובכל עת, של כל בעל יחידה בקלאב הוטל.

כזכור, הצעת החוק כפי שהועברה במתכונתה הקודמת בכנסת ה – 18, לא הייתה מקובלת עלינו, מאחר וכללה קנסות יציאה, שנקבעו במחטף של הרגע האחרון ע"י נציגי קלאב הוטל.

בהליך אותו יזם חה"כ איתן כבל, הוחזרה הצעת החוק לועדת הכלכלה, לדיון מחודש בשאלת הקנסות והתנאים המגבילים הנוספים.

שלשום, לאחר מספר דיונים בוועדה, הוחלט על העברת הצעת החוק למליאה לקריאה שניה ושלישית, בקולותיהם של יו"ר הועדה פרופסור אבישי ברוורמן וח"כ איציק שמולי, תוך קביעת מתן זכות ביטול לכל בעל יחידה שיהיה מעונין בכך, ללא תנאים או קנסות.

ההצעה אושרה, על אף התנגדותה הנמרצת של קלאב הוטל, אשר יוצגה בועדת הכלכלה ע"י סוללה בת 6 עורכי דין מהשורה הראשונה בישראל, שעלותם, למרבה האבסורד, ממומנת מכספנו.

הבשורה לבעלי היחידות היא, שבאם לא תתרחשנה הפתעות מיוחדות, הרי שעם אישור החוק בכנסת בקריאה שניה ושלישית, ניתן יהיה להשתחרר מהיחידה בכל עת ללא קנסות או תשלומים כלשהם, באמצעות משלוח הודעה מראש לקלאב הוטל, שתכנס לתוקף בסוף השנה בה הועברה ההודעה.

באשר ל"חלון היציאה" שפרסמה קלאב הוטל, לצד דיונים על  הסכם פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגדה ואושרה: בית  המשפט הביע את ביקורתו על כך שההסכם אינו ברור, כפוף למספר רב של תנאים ומעורר שאלות רבות.

לעת עתה, ההסכם טרם קיבל את אישורו של בית המשפט. מי שבכל זאת יהיה מעונין להשתחרר בתנאים שקבעה קלאב הוטל, הרי שלפי הצהרתו בכנסת של עו"ד אלכס הרטמן, ניתן לעשות זאת עד סוף חודש פברואר 2014.

בכל מקרה, אנו מייעצים לכל בעל יחידה שאצה לו הדרך להשתחרר, שיחשוב פעמיים לפני שיעשה זאת בתנאיה המוצעים של קלאב הוטל שאינם ברורים ואינם מפוקחים על ידי גורם כלשהו. (המשך הדיון  נקבע ליום 25.2.14 ).

אנו רוצים להודות לחבר הכנסת איתן כבל, שפעל ללא לאות ובנחרצות לשינוי ההחלטות האומללות מהשנה שעברה. כמו כן לפרופסור אבישי ברוורמן, שבחוכמתו והנהגתו ניווט את דיוני הועדה באופן עניני ותכליתי, ולחבר הכנסת איציק שמולי, שליוה את כל הדיונים וסייע בשום שכל והבנה רבה לסיומם המוצלח. 

אנו מצפים עתה להעברתו של החוק בהקדם, במליאת הכנסת.

עדכון בנושאים האחרים:

הוגשה בקשה לביזיון בית הדין בנושא הדוחות הכספיים שעלינו לקבל מקלאב הוטל, בהתאם לפסק דינה של כבוד השופטת צילה צפת, לעניין דמי התחזוקה. אנו מקוים לקבל את הדוחות כבר בסוף שבוע זה.

טרם הסתים הדיון בפני כבוד השופט פרגו, לעניין החזר שטרי ההון.

מחכים לקביעת מועד לדיון, בנושא תביעתנו לדמי התקורה הנכונים המגיעים לעמותה מקלאב הוטל.  

בברכה,
ועד העמותה.

מצ"ב לינק הודעה של הכנסת לעיתונות, מיום
21 בינואר 2014, כ' בשבט תשע"ד, בשעה 17:30.
"ועדת הכלכלה אישרה לקריאה שנייה ושלישית: בעלי יחידות נופש שרכשו את הזכויות בעבר יוכלו לבטל את העסקה ללא קנסות"

http://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/Economics/News/Pages/default.aspx26 בדצמבר 2013

שלום לכולם,

הנדון: הדיון שהתקיים בבית המשפט העליון – ראו פסק הדין המצורף כאן.

למען הידע הכללי של כולם:

יהושע נוה היה בעבר חבר בועד העמותה.

לימים, הגיש נוה תביעה ייצוגית כנגד קלאב הוטל, בעניין דמי האחזקה המופרכים בהם אנו מחויבים.

למרבה האבסורד, הציגו באותו הליך, חלק מנציגי ועד העמותה דאז, הלכה למעשה, עמדה התומכת בעמדת קלאב הוטל, מבלי שמעשה דרמטי זה, הובא להחלטת האסיפה הכללית של בעלי היחידות ומבלי שאושר בה, כמחויב בהקשר זה.

נוה הפסיד בתביעתו בבית המשפט המחוזי בשנת 2011, והגיש עירעור לבית המשפט העליון.

ועד העמותה הנוכחי, הרואה לנגד עיניו את טובתם של בעלי היחידות, החליט להתיצב לצידו של נוה בבית המשפט העליון, מתוך הכרה שהתביעה הזו טובה לכולנו ומתוך כונה להביא את עמדת העמותה הנכונה, האחת והיחידה, כפי שהיתה מאז ומעולם (ולא כפי שהוצגה בתביעת נוה), לידיעת בית המשפט העליון.

הערעור, שמלכתחילה לא היה לו סיכוי רב, (לאור העמדה המסורתית של בית המשפט העליון שלא להתערב בהחלטות של בית המשפט שקדם לו), נדחה אמנם ע"י בית הדין העליון, אך לא לפני שניתנה לנו הזכות להשמיע את דברינו שם, ולהביא את האמת שלנו.

פסק הדין של בית המשפט העליון, מדבר בעד עצמו ופותח לנו פתח "לנקות" בעיות עבר.

להלן פסק הדין:


בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 9113/11

לפני:                      כבוד השופט א' רובינשטיין
                            כבוד השופט נ' הנדל
                            כבוד השופטת ד' ברק-ארז

המערערים:            1. יהושע נוה
                            2. נועה גני

                            נ  ג  ד

המשיבים:              1. קלאב הוטלס אינטרשיונל (א.ק.ה ) בע"מ
                            2. חברת הפיקוח ט.ק.ה בע"מ
                            3. קלאב הוטל ניהול (1996) בע"מ
                            4. עמותת בעלי יחידות טיים שרינג בטבריה קלאב הוטל

                            ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב
                            (השופט ד"ר ע' בנימיני) מיום 19.10.11 בת"צ 1335/08

תאריך הישיבה:       כ' בטבת התשע"ד (23.12.13)

בשם המערערים:     עו"ד ע' גזית

בשם המשיבים 1-3: עו"ד א' הרטמן; עו"ד ח' דורון;

                             עו"ד א' פרינץ; עו"ד ש' זימן

בשם המשיבה 4:     יו"ר ועד העמותה נ' חירותי; עו"ד א' שפיצר (מסייע) 

                                                  פסק - דין

           לאחר שמיעת טענות הצענו למערערים לחזור בהם מערעורם והם נענו. נוסיף,
כי בערעור נוצרה סיטואציה לא שגרתית, שלפיה העמותה (משיבה 4) בניהולה הנוכחי
טוענת טענות קשות נגד מַצָגי העמותה בהליך בבית המשפט קמא, שהיו חלק מבסיס
ההכרעה דשם. אין בידינו להידרש לטענות אלה, הן כיון שהועלו בשלב הערעור בלא
שהנוגעים בדבר מצויים בפנינו, והן כיון שאיננו בטוחים שלא היתה הזדמנות לעמותה
(או למערערים) להידרש לנושא בבית המשפט קמא, אך לא ניטע מסמרות בעניין זה.
ואולם, אין במחיקת הערעור כדי לקבוע דבר לגבי טענות העמותה בכל הליך אחר
שהיא מנהלת או תנהל כנגד המשיבים 1-3 או כנגד מייצגיה הקודמים של העמותה,
ואיננו מביעים דעה לגבי טענות כאלה או אחרות.

בנתון לכך נמחק הערעור בלא צו להוצאות בבית משפט זה.

ניתן היום, כ' בטבת התשע"ד (23.12.2013)

ש ו פ ט                         ש ו פ ט                    ש ו פ ט ת

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 11091130_T20.doc רח+הג
מרכז מידע, טל' 2703333 - 077 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il

ב ב ר כ ה,
ועד העמותה                                                                                 ‏04 בנובמבר 2013

שלום רב לכולם,

הנדון: הודעותיה המטעות של קלאב הוטל בנושא שחרור בעלי היחידות – הבהרות ועצה


כזכור, פרסם קלאב הוטל באמצע חודש אוקטובר, הודעה לבעלי היחידות בעניין שחרור מהיחידות, לאור הסכם פשרה שהושג לכאורה באישור בית המשפט. ההודעה שפורסמה, הועברה בהמשך באופן  אישי גם לבעלי היחידות, בדיוור ישיר.

העמותה עתרה בעניין פרסום מטעה זה לבית המשפט המחוזי. בהחלטה דרמטית שניתנה ע"י כבוד השופטת ענת ברון, ננזפה קלאב הוטל על ההטעיה וחויבה לפרסם מודעות הבהרה.

קלאב הוטל, כדרכה, אכן פרסמה הבהרה זו בה חויבה על ידי בית המשפט, אך כדרכה, דאגה שלא לחתום על ההודעה והפרסום על מנת לעמעם את שייכותה להודעה המביכה.

אנו מבטיחים לכם נאמנה, כי אנו נמשיך ונגן על בעלי היחידות בכל פורום אפשרי ונדאג להסיר את המסכה מעל פניה של קלאב הוטל, בכל עת שתנסה להתחכם או לפגוע בבעלי היחידות.

לעצם העניין, אנו חוזרים ומודיעים לכל בעלי היחידות, כי זכות השחרור עומדת להם ואין צורך להיחפז. כל מי שירצה להשתחרר יכול ויוכל לעשות זאת, ללא קנסות או תשלומים מכל סוג שהוא.

אנו ממשיכים במאבקנו בנושא דמי האחזקה. השילוב בין הזכות הלגיטימית להשתחרר בכל עת ודמי אחזקה ברמה של 1000 שקלים לשנה, יהיו תחילתה של דרך ליצירת ערך לרכושנו, עבורו שילמנו ממיטב כספנו.
 
בברכה,
וועד העמותה


31 באוקטובר 2013

חברים שלום,

להלן הודעת ועדת הכלכלה בעקבות הדיון בכנסת מאתמול 30.10.2013:

ועדת הכלכלה החלה להכין לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לביטול עסקאות קצובות; היו"ר ברוורמן: אחרי 30 שנה של בעיות – בקרוב נסדיר את נושא קלאב הוטל 

30 באוקטובר 2013, כ"ו בחשון תשע"ד, בשעה 12:00

​נציג קלאב הוטל עו"ד הרטמן: הצעת החוק תחסל את עסקאות הטיים שרינג בישראל; הרשות להגנת הצרכן: אם הענף נכרת זה בגלל התנהלותה של קלאב הוטל

"ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ פרופ' אבישי ברוורמן החלה היום להכין לקריאה שנייה ושלישית את ההצעה לתקן את חוק הגנת הצרכן העוסק בביטול עסקה לתקופה קצובה, של ח"כ איתן כבל וחברי כנסת נוספים. הוועדה דנה בהצעה בכנסת הקודמת, וקידמה את התיקון שנועד להסדיר את נושא ההתחייבויות בעסקאות לתקופות קצובות, ואפשר לצרכנים להשתחרר מעסקאות כמו מנויים לחדרי כושר, מועדוני בריאות ועוד. הוועדה קיימה היום דיון עקרוני בהצעה, שעסק בעיקר בביטול עסקאות לרכישת זכויות ביחידות נופש, ח"כ כבל שב וציין כי הצעתו המקורית הייתה טיפול כללי בעסקאות לתקופות קצובות, אך יחד עם זאת יש לטפל גם בשחרור עסקאות לרכישת זכויות נופש. היו"ר ברוורמן הבהיר כי אחרי 30 שנה של בעיות – העניין יוסדר בקרוב בחקיקה שתוביל הוועדה.

עו"ד אלקס הרטמן המייצג את קלאב הוטל טען כי הצעת החוק תחסל את עסקאות הטיים שרינג (רכישת זכויות נופש) בישראל ללא עבודת מטה מתאימה. הוא הוסיף כי בדיונים בכנסת הקודמת עלתה הבעיה של ביטול עסקאות במקרים חריגים של מצוקה, ואמר כי קלאב הוטל הקימה ועדה חיצונית, ביטלה עסקאות והבעיה טופלה. לדבריו, במסגרת אותו הסדר בוטלו 2,200 הסכמים וקיים הסדר נוסף שיאפשר בסך הכל ביטול של 7,000 הסכמים מתוך 35 אלף ההסכמים הקיימים. "המטרה הושגה ואין יותר צורך בחקיקה, שהמשמעות שלה היא פגיעה אנושה ובלתי מידתית בקלאב הוטל", אמר עו"ד הרטמן.

נציגת משרד המשפטים, לירון מאוטנר לוגסי, אמרה כי עמדת המשרד והיועץ המשפטי לממשלה היא שלבעלי הזכויות יש זכות מובנת להשתחרר מהחוזה, ולכן פתרון בדמות ועדה סוציאלית אינו מספק. היא הוסיפה כי היועמ"ש לממשלה טרם קבע את עמדתו באשר להסכם הביטול שהוגש לבית המשפט במסגרת התביעה הייצוגית. עו"ד יעל כהן שוואט מהמועצה לצרכנות הוסיפה כי בחו"ל לא נוצרה בעיה כזו כי הסדרים דומים בעולם אינם כובלים, מאפשרים להשתחרר ואף מבוטלים אוטומטית אם בעל זכות לא משלם דמי אחזקה במשך שנתיים. עו"ד יפעת רוסו מארגון אמון הציבור הוסיפה וטענה כי לא כל מי שפנה לוועדה החיצונית שביטלה הסכמים במקרים סוציאליים קיבל זכות ביטול. היא אף ציינה מקרה של קשיש בן למעלה מ-90 המרותק למיטתו וביקש לבטל הסכם באילת ובטבריה, כאשר רק ההסכם בטבריה בוטל. לכן אמרה רוסי כי "אי אפשר לסמוך על הרצון הוולונטרי של החברה וצריך לקדם את החקיקה".

יו"ר עמותת קלאב הוטל המייצג בעלי יחידות בטבריה, ניצן חרותי, אמר כי המספרים שהציג עו"ד הרטמן בקשר לביטולים הם מוגזמים. הוא הוסיף כי מי שמבטל את העסקה לא זוכה לקבל החזר על הסכום הראשוני ששילם וגם נדרש לשלם עבור אי ניצול היחידה בעבר. מנכ"ל ארגון בעלי יחידות הנופש באילת, רות חבקין, הוסיפה כי ההתנהלות של קלאב הוטל והיעדר השקיפות יצרו את המצב שאנשים רק רוצים להיפטר מהיחידה. הכלכלנית של הרשות להגנת הצרכן, ביתה גוטל, אמרה כי ניסתה למצוא עוד דוגמה למוצר שאי אפשר להיפטר ממנו גם תמורת תשלום, ולא הצליחה. "המוצר לא סחיר כי מכרו לאנשים חתול בשק, ואם ענף הטיים שרינג נכרת זה באשמת קלאב הוטל שלא מאפשרת פיקוח וביקורת על הנתונים שלה", אמרה גוטל.

ח"כ רונן הופמן שאל את נציגי קלאב הוטל מדוע הם מתנגדים לחקיקה, אם במקביל הם טוענים שאין בעיה ואין צורך בחקיקה. עו"ד הרטמן השיב ואמר כי בעל עסק צריך ודאות עסקית והבעיה תהייה בחורף – כל בעלי הזכויות בתקופה זו יבטלו את ההסכם וזה יגרום למלון נזק אדיר. היועץ המשפטי של משרד התיירות, עו"ד עובד קדמי, דחה את הטענה. הוא הסביר כי התפוסה השנתית הממוצעת במלונות באילת עומדת על 71% בעוד התפוסה הכללית בארץ היא רק 63%, לכן גם אם התפוסה בחורף תהייה נמוכה יותר עדיין לא צפוי נזק כל כך גדול לבעלי קלאב הוטל".

אנו מלאי תקווה שהחוק ייכנס לתוקף בקרוב ממש וכל אחד מאיתנו יהיה חופשי לנהוג כאוות נפשו, מה שיביא לנו, כנראה, ערך ליחידה שברשותנו לאחר שנים רבות בהן יש לנו נטל במקום נכס.

בברכת הצלחה לכולנו,
ועד העמותה


‏1 באוקטובר, 2013

שלום לכולם,

הנדון: דיווח בנושא שטרי ההון

כבוד השופט יהודה פרגו הציע כי נקיים דו שיח עם קלאב הוטל, לפתרון המחלוקת בדרך של הסכמה, אלא שקלאב הוטל סירבה לפניית עורכי הדין של העמותה, לקיים דיאלוג כלשהוא בעניין זה. 

עידכנו בעניין את כבוד השופט – וכעת ממתינים להחלטת בית המשפט בעניין זה.

לצערנו, ועל אף הישגינו עד כה - קלאב הוטל ממשיכה בדרכה הדורסנית ותאבת הבצע כלפי וכנגד בעלי היחידות.

הדעת אינה סובלת את החוצפה הזו, לפיה קלאב הוטל מחזיקה ומשתמשת בכספי בעלי היחידות שניתנו לה כהלוואה, למעלה מ - 25 שנה ועתה נמנעת מלהחזיר אותם במלואם.

הפתרון האחד והסופי הוא השבת מלוא הכסף שניתן לקלאב הוטל כהלוואה ושבאמצעותו רכשה את המלון. 

אסור לקלאב הוטל להמשיך ולהחזיק בכסף שאינו שלה. על כך לא נוותר.

נמשיך ונעדכן בכל ההתפתחויות. 

בברכה,
ועד העמותה.


30 ביולי, 2013

שלום רב לכל החברים,

לא עוד קביעת דמי אחזקה שרירותיים ומופרזים על ידי קלאב הוטל במעמד צד
אחד -  כך נקבע בפסק דין היסטורי,  על ידי כבוד השופטת צילה צפת.

אנו  שמחים לעדכן את בעלי היחידות, כי בפסק דין מפורט ומנומק שניתן לפני מספר ימים, בעניין תביעת העמותה נגד קלאב הוטל, קובע בית המשפט המחוזי הנכבד, באופן ברור ונחרץ, כי:

על קלאב הוטל להעמיד לבדיקת העמותה את כל ספרי הנהלת החשבונות של המלון, ללא יוצא מן הכלל, הן לגבי העבר והן לגבי העתיד.  בהתאם לבדיקה מדוקדקת זו, יקבע מחדש סכום ההשתתפות הנכון של בעלי היחידות בהוצאות האחזקה של המלון, לגבי התקופה משנת 2011 ואילך. 

פסק הדין גם קובע שקלאב הוטל תשלם לעמותה החזר הוצאות כספיות בגין הצורך בהגשת ההליך, בסך של 35,400 ₪.

מדובר בהישג חשוב לעמותה ולחבריה ואנו מקווים שכעת, לאחר שנים, יחזרו דמי האחזקה אותם יידרשו לשלם בעלי היחידות לשיעורם הנכון – אשר לפי אומדן העמותה, צריכים להיות כ – 950 ₪ בגין כל שנה, לכל היותר.

אנו נמשיך ונפעל בכל האמצעים הדרושים על מנת שכך אכן יהיה.

כבר בימים הקרובים, תפעל העמותה, באמצעות רואה חשבון שיבחר על ידה במשותף עם קלאב הוטל, לבדיקת העלויות האמיתיות המשויכות לבעלי היחידות בתוך כלל הוצאות ההפעלה של המלון, וחלוקתן על כל יחידות המלון. בסיום הבדיקה ייקבעו מחדש דמי האחזקה השנתיים, לגבי השנים 2011, 2012, 2013 ואילך.

לגבי שנים קודמות ( עד שנת 2010, כולל), העניין יתברר במסגרת הליכים משפטיים נפרדים שננקטו ויינקטו על-ידי העמותה.

ועד העמותה ימשיך ויעמוד על המשמר ליישום פסק הדין ומימושו בהקדם.

אנו מקוים כי נקבל עתה ללא כל דיחוי את הספרים הרלוונטיים ונוכל לבשר לחברינו על עידן חדש בתשלום דמי האחזקה.

אנו נוסיף ונדווח על כל התקדמות.

ב ב ר כ ה,
ועד העמותה   

הנוסח המלא של פסק הדין, נמצא באתר העמותה.
 

                              
 
טלפון: 03-9528235